FANDOM


五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六

大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無焰積如來。南無光明功德如來。南無除兩圓如來。南無不死佛華焰如來。南無別彌留如來

南無善現如來。南無善目如來。南無最勝眾如來。南無寶華如來。南無寶所出如來。南無月華如來。南無一切帶鎧甲如來。南無一切生死煩惱蹴踏如來。南無無邊辯才如來。南無爭義不怯如來。南無一切攀辯才行如來。南無普香焰如來。南無香象如來。南無香牛主如來。南無香舍如來。南無圓光如來。南無焰王如來。南無蓮華最王如來。南無佛牛王如來。南無無邊牛王如來。南無善鎧如來。南無善鎧功德如來。南無散華如來。南無香華如來。南無香華蓋如來。南無瓔珞如來。南無華窟如來。南無金華如來。南無香不澁迦華如來。南無彌留王如來。南無彌留主如來。南無眾生最上鎧鉀如來。南無眾生不定轉如來。南無善行如來。南無著鎧如來。南無善華如來。南無普放解脫焰如來。南無解脫蓮華功德如來。南無寶羅網如來。南無最上王如來。南無一蓋遍覆諸剎如來。南無星宿王如來。南無善滿肩如來。南無發王如來。南無香熏者如來。南無無邊智牛王如來。南無不空著鎧如來。南無不空見如來。南無無礙眼如來。南無阿閦初發心共如來。南無無邊目如來。南無燈主如來。南無普作光明如來。南無安詳遊步如來。南無散諸憂如來。南無無憂如來。南無生功德如來。南無瞿那王如來。南無光明如來。南無勝彌留如來。南無香醉如來。南無憍陳如如來。南無處所功德如來。南無紅華功德如來。南無華所出如來。南無智視如來。南無勝眷屬如來。南無普光明如來。南無月上焰如來。南無諸方名稱如來。南無度王如來。南無無邊光明功德如來。南無香最勝彌留如來。南無無畏如來。南無安隱所生功德如來。南無無邊瞿那勝行所生功德如來。南無一切瞿那妙莊嚴如來。南無華王如來。南無難降幢如來。南無自在藏焰如來。南無常蓮華最上王如來。南無無畏行所出如來。南無齊整音如來。南無虛空圓淨如來。南無彌留光明如來。南無作燈如來。南無蓮華上焰如來。南無名稱習如來。南無名稱厚如來。南無娑羅主王如來。南無無邊焰光如來。南無拘留孫如來。南無拘那含牟尼如來。南無迦葉如來。南無釋迦牟尼如來。南無彌勒如來。南無師子如來。南無東方明如來。南無牟那耶如來。南無華如來。南無大華如來。南無華幢如來。南無善宿如來。南無善明如來。南無商主如來。南無大臂如來。南無大力如來。南無藥者如來。南無月幢如來。南無名稱相如來。南無涼冷相如來。南無大光明如來。南無牟尼聚如來。南無脫取如來。南無堅[革*卬]如來。南無毘盧遮那如來。南無日胎如來。南無月胎如來。南無饒焰如來。南無善明如來。南無無憂如來。南無致沙如來。南無東方燈如來。南無持鬘如來。南無瞿那光明如來。南無示現義如來。南無燈如來。南無多如來。南無祇多如來。南無滅者如來。南無安善如來。南無滿足如來。南無嚴熾如來。南無堅彊如來。南無功德威如來。南無堅功德如來。南無難降如來。南無瞿那幢如來。南無阿囉呵擔如來。南無眾主如來。南無領眾如來。南無梵鳴如來。南無堅牢如來。南無著鎧如來。南無不嚴猛如來。南無不劇戲如來。南無作光明如來。南無大彌留如來。南無金剛如來。南無勝者如來。南無無恐怖如來。南無寶如如來。南無生者如來。南無蓮華如來。南無力將如來。南無華者如來。南無華焰如來。南無眾愛如來。南無大威如來。南無梵者如來。南無梵志如來。南無無量壽如來。南無無量光如來。南無龍遊戲如來。南無龍德如來。南無堅遊步如來。南無不空現如來。南無精進德如來。南無賢護如來。南無有力如來。南無喜如來。南無不墮如來。南無不上如來。南無師子幢如來。南無難勝如來。南無法則如來。南無歡喜王如來。南無調御如來。南無喜分如來。南無婆留那如來。南無瞿那臂如來。南無香象臂如來。南無顯望如來。南無雲音如來。南無善思如來。南無善意如來。南無孔穴如來。南無涼冷如來。南無大涼冷如來。南無獸王如來。南無大名稱如來。南無摩尼髻如來。南無嚴如來。南無師子行如來。南無樹如來。南無步如來。南無降伏滅諍如來。南無降伏者如來。南無般若積如來。南無善正住如來。南無除疑意如來。南無象如來。南無不死覺如來。南無善色如來。南無智如來。南無智焰如來。南無堅誓如來。南無吉祥如來。南無實想如來。南無蓮華如來。南無那羅延如來。南無善臂如來。南無善財如來。南無智德如來。南無瞿那焰光如來。南無梵德如來。南無世間燈如來。南無不異作如來。南無作寶如來。南無華天如來。南無甘露師子意如來。南無善思義如來。南無法自在如來。南無名稱意如來。南無稱意如來。南無辯積如來。南無金剛幢如來。南無利益如來。南無遊戲如來。南無除幢如來。南無除暗如來。南無多天如來。南無彌留幢如來。南無由眾如來。南無自在眾如來。南無最勝寶孕如來。南無蓮華胎孕如來。南無不墮行如來。南無最上如來。南無愛如來。南無致沙如來。南無摩尼角如來。南無大角如來。南無三界救如來。南無瞿那稱如來。南無小月如來。南無日月內族如來。南無日光如來。南無利如來。南無如底沙如來。南無師子幢如來。南無辯罪魔王如來。南無魔王如來。南無功德孕如來。南無有邊示現如來。南無無邊示現如來。南無睒雷光如來。南無睒電光如來。南無金山如來。南無數得如來。南無師子德如來。南無難降幢如來。南無眾主如來。南無王主如來。南無喜名稱如來。南無燈名稱如來。南無堅精進如來。南無不缺名如來。南無稱如來。南無無比名稱如來。南無除畏如來。南無應供天如來。南無滅怖如來。南無大燈如來。南無世間明如來。南無世間光明如來。南無妙香如來。南無瞿那持最勝如來。南無離暗如來。南無除最勝如來。南無不損如來。南無自在如來。南無師子頰如來。南無寶稱如來。南無名如來。南無滅諸惡如來。南無持甘露如來。南無眾生月如來。南無持不死如來。南無善現如來。南無甘憙莊嚴如來。南無摩尼光明如來。南無功德聚者如來。南無山積如來。南無法手如來。南無思義善智如來。南無與悕望如來。南無寶聚如來。南無眾生劫波如來。南無猛用行如來。南無定意如來。南無分別蓋如來。南無分助如來。南無尊長如來。南無上功德如來。南無上山如如來。南無師子鳴如來。南無最勝師子鳴如來。南無遊戲如來。南無熾盛如來。南無丈夫勝如來。南無師子光明如來。南無華山如來。南無龍喜如來。南無香自在如來。南無無量名稱如來。南無力天如來。南無瞿那摩尼如來。南無瞿那鬘如來。南無龍臂如來。南無龍臂主如來。南無勝龍如來。南無莊嚴眼如來。南無度意如來。南無善度意如來。南無甘露眼如來。南無大仙如來。南無智勝如來。南無實顯如來。南無毘盧遮如來。南無寶幢如來。南無除疑如來。南無除疑惑如來。南無師子畏如來。南無心行如來。南無大熾光如來。南無善山如來。南無世間無上華如來。南無聲安庠如來。南無軍陀如來。南無無邊現如來。南無無死如來。南無善現如來。南無寶珠如來。南無大勝如來。南無成利如來。南無頻婆下如來。南無令淨如來。南無華幢如來。南無山主王如來。南無俱俱陀如來。南無無邊顯如來。南無甘露名稱如來。南無應供天如來。南無住利智如來。南無滿意如來。南無最卑名聞如來。南無無憂闇如來。南無除鬘如來。南無梵德如來。南無寶自在如來。南無梵天如來。南無陀羅尼自在如來。南無華目如來。南無龍解脫體如來。南無法光如來。南無法形如來。南無盡見如來。南無求那如來。南無求那青如來。南無三界供養如來。南無月形如來。南無涼冷如來。南無月面如來。南無犢子名如來。南無不棄撲名稱如來。南無光曉如來。南無寶形如來。南無寶相如來。南無上名稱如來。南無最上名稱如來。南無作光明如來。南無作光如來。南無無量威如來。南無毘羅摩如來。南無毘羅摩王如來。南無師子體如來。南無難勝如來。南無電如來。南無電勝如來。南無水滴如來。南無難降如來。南無求那聚如來。南無月相如來。南無勢至如來。南無無邊步如來。南無月如來。南無無垢如來。南無示現義如來。南無勇健如來。南無小月如來。南無求那焰如來。南無無垢意如來。南無善生如來。南無善天如來。南無無疑捨如來。南無持甘露如來。南無妙喜如來。南無不搥撲如來。南無不死如來。南無真如來。南無佛陀如來。南無淵如來。南無德叉迦如來。南無眾首如來。南無世間焰如來。南無多如來。南無福德身如來。南無無邊威如來。南無利意如來。南無威王如來。南無天王如來。南無除恚如來。南無華如來。南無除熱惱如來。南無善調如來。南無須達如來。南無名稱德如來。南無華者如來。南無華德如來。南無數華德如來。南無丈夫德如來。南無賢將如來。南無丈夫將如來。南無大德如來。南無寂行如來。南無寂意如來。南無名稱意如來。南無香象如來。南無那羅延如來。南無調善如來。南無不搥撲如來。南無日月如來。南無電憶如來。南無承者如來。南無大功德如來。南無尸利毱多如來。南無智日如來。南無成利如來。南無彌留積如來。南無怨調如來。南無蓮華如來。南無羅漢名稱如來。南無智步如來。南無善除我如來。南無無阿梨耶如來。南無根體如來。南無善香如來。南無不少國如來。南無彌留名稱如來。南無摩婁多如來。南無淨如來。南無有邊現如來。南無月者如來。南無寶月如來。南無多求多如來。南無阿羅呵毘如來。南無栴檀月如來。南無師子幢如來。南無樂寶如來。南無不下濕如來。南無神通王如來。南無無比如來。南無遊戲如來。南無求那寶如來。南無應供名稱如來。南無辯才名稱如來。南無摩尼金剛如來。南無蓮華索如來。南無寶脇如來。南無滿者如來。南無興豪如來。南無寂命如來。南無甘露莊嚴如來。南無摩尼莊嚴如來。南無大蓮華如來。南無眾上如來。南無大因陀羅如來。南無作求那如來。南無彌留名稱如來。南無十焰如來。南無歡喜如來。南無龍華如來。南無龍勇步如來。南無意車如來。南無寶月如來。南無能寂靜如來。南無世上王如來。南無燈王如來。南無語者如來。南無喜自在如來。南無寶髻如來。南無離畏如來。南無寶胎如來。南無月面如來。南無淨說如來。南無月威如來。南無寂威如來。南無愛幢如來。南無愛天如來。南無羅列天如來。南無蘇夜摩如來。南無寶愛如來。南無喜愛如來。南無寶聚如來。南無寶步如來。南無安庠步如來。南無師子翅如來。南無最行上如來。南無人上如來。南無人上者如來。南無佛主如來。南無善解如來。南無世間作光如來。南無世間照光如來。南無寶侍者如來。南無婆耆羅他如來。南無刪闍耶如來。南無寶威者如來。南無頻耆羅娑如來。南無貯積如來。南無喜莊嚴如來。南無佐外道如來。南無香象如來。南無焰意如來。南無彌留幢如來。南無眾生寶如來。南無善香如來。南無堅雨如來。南無勝威如來。南無雨摩尼如來。南無意開如來。南無跋提迦如來。南無善逝月如來。南無梵音如來。南無那羅那如來。南無多音如來。南無師子月如來。南無功德威如來。南無難勝月如來。南無寂月如來。南無奢尸羅如來。南無鉢地耶那如來。南無那摩如來。南無不生如來。南無伏者主如來。南無名稱無量如來。南無實者如來。南無彌留焰如來。南無大光如來。南無寶意如來。南無求那聚如來。南無供養名稱如來。南無地世如來。南無法名勝如來。南無行行光如來。南無電德如來。南無作寶如來。南無說寶如來。南無耆婆如來。南無須夜摩如來。南無善眾如來。南無決了意如來。南無有邊意如來。南無勝念如來。南無師子焰如來。南無毘盧遮如來。南無名稱上如來。南無善聽如來。南無摩尼月如來。南無名稱上名稱如來。南無那羅延分須彌留王如來。南無意自如來。南無嚴熾焰如來。南無不搥撲苦行如來。南無火焰意如來。南無摩尼輪如來。南無世間重如來。南無世間藏如來。南無師子手如來。南無求那莊挍如來。南無寶焰如來。南無羅藏如來。南無樓遮如來。南無道喜如來。南無合焰如來。南無益焰如來。南無定如來。南無世間行如來。南無孫陀羅如來。南無阿輪迦如來。南無寂定行如來。南無生世間如來。南無寶上如來。南無十到如來。南無力喜如來。南無至功德如來。南無至到如來。南無大至如來。南無求那引如來。南無實語者如來。南無安隱如來。南無安隱上王如來。南無大焰如來。南無電光如來。南無電光明如來。南無求那方便如來。南無寶功德如來。南無光明如來。南無不放香如來。南無那羅延取如來。南無世間所供養如來。南無多饒如來。南無作雨如來。南無成手如來。南無師子像如來。南無善華如來。南無寶上如來。南無海如來。南無彌婁海如來。南無持地如來。南無利覺如來。南無窟貯積善功德如來。南無善思惟摩如來。南無摩尼者如來。南無求那輪如來。南無寶火如來。南無多利如來。南無出世間如來。南無世間月如來。南無美音如來。南無光威如來。南無大焰如來。南無寶望如來。南無阿鯢羅如來。南無最妙如來。南無眾光如來。南無無邊名稱如來。南無不空焰如來。南無仙天如來。南無掃帚〈(一解微細)〉如來。南無生主如來。南無金剛實體如來。南無善助幢如來。南無色眼如來。南無相如來。南無華國如來。南無法意如來。南無開意如來。南無風行如來。南無善思名稱如來。南無世意如來。南無四聚如來。南無求那子如來。南無求那藏如來。南無義行如來。南無不怯如來。南無住友如來。南無住劫波如來。南無摩尼如來。南無瓔珞如來。南無摩尼足如來。南無脫威如來。南無善深脇如來。南無寶索如來。南無善覺如來。南無底沙如來。南無怖威如來。南無勝智如來。南無梵衣如來。南無梵志道來如來。南無實音如來。南無善證覺如來。南無不難得如來。南無阿羅達多如來。南無師子行如來。南無師子步如來。南無華相如來。南無智可得如來。南無華得如來。南無求那藏如來。南無堅苦行如來。南無善臂如來。南無名稱寶如來。南無阿浮多如來。南無阿彌訶多如來。南無無恐如來。南無光意如來。南無天威如來。南無梵善行如來。南無無邊行如來。南無至苦行如來。南無別月如來。南無梵如來。南無勇步天如來。南無愛智如來。南無實天如來。南無摩尼引如來。南無知功德如來。南無無量光如來。南無彌留威如來。南無梵頂如來。南無漸行如來。南無熾盛如來。南無焰聚如來。南無大威如來。南無瞻波迦如來。南無無邊威如來。南無善眾如來。南無蓮華者如來。南無善逝如來。南無因陀羅如來。南無大愛如來。南無善逝光如來。南無善逝勝如來。南無眾明如來。南無迮狹如來。南無依利行如來。南無牛黃如來。南無威行如來。南無決了境界如來。南無不無益如來。南無善臂如來。南無大車如來。南無與命如來。南無世尊如來。南無可供養如來。南無寶自在如來。南無因陀羅將如來。南無大焰光如來。南無已得願如來。南無福德光明如來。南無寶音如來。南無金剛師子如來。南無富饒如來。南無師子力如來。南無無垢目如來。南無迦葉如來。南無普覺如來。南無淨覺如來。南無智華如來。南無智步如來。南無嚴熾威如來。南無大焰光如來。南無日光如來。南無無垢光如來。南無無垢體如來」

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六
楞严咒大曼荼罗1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.